Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en houdt u zich aan de Privacyverklaring voor gebruikers die op de website is geplaatst. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze site en verstrek geen persoonlijke gegevens.

Beperkte licentie
Onder de voorwaarden en bepalingen die hierin uiteengezet worden en alle toepasselijke lokale wetten en reglementeringen, verleent DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk, beperkt recht om deze site en bijhorend materiaal te bezoeken, te gebruiken en weer te geven. Deze toestemming is geen eigendomsoverdracht van de site en het materiaal op deze site en is onderhevig aan de volgende beperkingen: (1) u moet op alle kopieën van de site en het materiaal alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen behouden; en (2) u mag de site of het materiaal op geen enkele manier wijzigen of reproduceren of openbaar weergeven, uitvoeren of distribueren of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, tenzij anders specifiek toegestaan in deze overeenkomst.

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. biedt deze site en zijn inhoud aan op een "as is" basis en geeft geen verklaringen of garanties van welke aard ook met betrekking tot deze site of zijn inhoud. DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. wijst al dergelijke verklaringen en garanties af, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien verklaart of garandeert DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. niet dat de via deze site toegankelijke informatie juist, volledig of actueel is.

Wijzigingen
Alle inhoud van deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze site op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Elk gebruik van de site na een dergelijke wijziging of aanpassing zal worden beschouwd als een aanvaarding door u van dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen.

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. kan op elk ogenblik elk aspect van de site beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten, met inbegrip van de beschikbaarheid van functies van de site. DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. kan ook beperkingen opleggen op bepaalde functies en diensten of uw toegang beperken tot delen van de site zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

Hyperlinks
Bepaalde links op deze site brengen internetsites in de lucht die niet onder de controle van DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. vallen. DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. verschaft deze externe links enkel voor het gemak van haar gebruikers en het verschaffen van een dergelijke link is geen goedkeuring door DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. van die site of eender welke inhoud, producten of diensten die er deel van uitmaken of er worden aangeboden. Dientengevolge geeft DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. geen enkele verklaring of garantie betreffende de beschikbaarheid of de inhoud, met inbegrip van de sub-links, die op deze sites te vinden zijn.

Wanneer u zich registreert, producten of diensten bestelt of aankoopt van een partij die gelinkt is aan deze site, gaat u een overeenkomst aan met die derde partij en niet met DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.. In deze gevallen moet u de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze derde partij lezen en begrijpen voordat u zich registreert, bestelt of koopt. Behalve voor zover specifiek hierin vermeld, zullen het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden die hierin door DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. worden vermeld, niet van toepassing zijn. DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. verbindt zich ertoe om samen te werken met bedrijven die onze bezorgdheid over privacy delen. We kunnen echter geen controle uitoefenen op de manier waarop deze partijen informatie gebruiken of verzamelen of hun activiteiten uitvoeren.

Wanneer u een koppeling maakt naar de site van een andere partij, moet u zich ervan bewust zijn dat deze bedrijven cookies of andere middelen kunnen gebruiken om informatie over u te verzamelen. In dit geval zullen het privacybeleid en de voorwaarden van DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. niet van toepassing zijn.

InzendingenDoor het indienen van informatie en materiaal bij DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S., hetzij via e-mail of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, feedback, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of computerbestanden van elk type, verleent u daardoor uitdrukkelijk, of garandeert u dat de eigenaar van dergelijk materiaal DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. uitdrukkelijk het volgende heeft verleend een royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief recht en licentie heeft verleend om dergelijk materiaal (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren en op te nemen in andere werken in eender welke vorm, media of technologie nu gekend of hierna ontwikkeld, onderworpen aan de DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. Gebruikersprivacyverklaring.

Corrigeren, wijzigen of verwijderen van informatieTeneinde het privéleven van haar gebruikers te beschermen, verbindt DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. zich ertoe dat het verzamelen en het behandelen van persoonlijke informatie, via deze site, gebeurt in overeenstemming met de Franse wet n°78-17 van 6 januari 1978 genaamd ''Loi Informatique et Libertés''.
Als zodanig is de gegevensverwerking met persoonlijke informatie gemaakt met de gegevens verzameld op de dosatron.com site aangegeven bij de CNIL onder het nummer van opname 1516493.

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. geeft gebruikers de mogelijkheid om informatie die aan DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. verstrekt is te bekijken, bij te werken, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Gebruikers kunnen dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@dosatron.com

Beperking van aansprakelijkheidNoch DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S., noch een van haar dochterondernemingen, werknemers of andere vertegenwoordigers zal aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site.
In geen geval zal DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. enige aansprakelijkheid hebben voor enige gevolgschade, incidentele, indirecte, bijzondere of bestraffende schade of kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie of gegevens, of verlies van goodwill, verlies van of schade aan eigendommen, en enige aanspraken van derden, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik, het kopiëren of de weergave van deze site of de inhoud ervan of enige gekoppelde website, ongeacht of DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid daartoe.A.S. op de hoogte werd gebracht, op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid hiervan.

Internationale gebruikers en jurisdictieDeze site wordt onderhouden door Systonic en gecontroleerd door DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. in Frankrijk.
DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. garandeert niet dat de materialen op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties buiten Frankrijk en toegang tot deze site vanuit gebieden waar de inhoud van deze site illegaal is, is verboden. Als u deze site bezoekt vanuit locaties buiten Frankrijk, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. Het Franse recht is van toepassing op de inhoud en het gebruik van deze site, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen of -regels. Elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst en dat niet in der minne kan worden geschikt, zal worden beslecht door arbitrage volgens het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel.

Copyright en handelsmerkAlle titels, auteursrechten en alle en alle andere intellectuele eigendomsrechten in de site en alle wijzigingen ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerp van de website, tekst, afbeeldingen en de selectie en rangschikking ervan, zijn eigendom van DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. en zijn Copyright © 2011 DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S..
Alle rechten voorbehouden.
Tekst of afbeeldingen met de symbolen ™ of ® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken en worden hierin gebruikt met toestemming van hun respectieve eigenaars.

Dosatron®

Hoe kunnen we u helpen?