OUR TERMS & CONDITIONS

Read Below to Understand our Terms & Conditions Before Purchase

How can we help you?

Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami používání a dodržujete prohlášení o ochraně osobních údajů uživatelů zveřejněné na webových stránkách. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte tyto stránky a neposkytujte žádné osobní údaje.

Omezená licence
V souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a všemi platnými místními zákony a předpisy vám společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. uděluje nevýhradní, nepřenosné, osobní, omezené právo na přístup, používání a zobrazování těchto stránek a doprovodných materiálů. Toto oprávnění nepředstavuje převod vlastnického práva ke stránkám a materiálům zde obsaženým a podléhá následujícím omezením: (1) na všech kopiích stránek a materiálů musíte zachovat veškerá upozornění na autorská práva a jiná vlastnická práva; a (2) nesmíte stránky ani materiály žádným způsobem upravovat, reprodukovat ani veřejně vystavovat, předvádět nebo distribuovat či jinak používat stránky a materiály pro jakékoli veřejné nebo komerční účely, s výjimkou případů výslovně povolených v tomto dokumentu.

Odmítnutí
odpovědnosti Informace uvedené na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter. Společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. poskytuje tyto stránky a jejich obsah ve stavu, v jakém jsou, a neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se těchto stránek nebo jejich obsahu. Společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. se zříká všech takových prohlášení a záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. navíc neprohlašuje ani nezaručuje, že informace dostupné prostřednictvím těchto stránek jsou přesné, úplné nebo aktuální.

Změny
Veškerý obsah zde obsažený se může změnit bez předchozího upozornění. Společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo upravit podmínky platné pro používání těchto stránek. Jakékoli použití stránek po takové změně nebo úpravě se považuje za souhlas s těmito změnami, úpravami, doplňky nebo vymazáním.

Společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. může kdykoli ukončit, změnit, pozastavit nebo přerušit jakýkoli aspekt stránek, včetně dostupnosti jakýchkoli funkcí stránek. Společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. může také omezit některé funkce a služby nebo omezit váš přístup k některým částem stránek bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti.

Hypertextové odkazy
Některé odkazy uvedené na těchto stránkách vedou na internetové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.. Společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. poskytuje tyto externí odkazy pouze pro pohodlí svých uživatelů a poskytnutí jakéhokoli takového odkazu neznamená, že společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. podporuje tyto stránky nebo jakýkoli obsah, produkty nebo služby na nich obsažené nebo nabízené. Společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. proto neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně dostupnosti nebo obsahu, včetně dílčích odkazů, na těchto stránkách.

Při registraci, objednávce nebo nákupu produktů či služeb od jakékoli strany, která je propojena s těmito stránkami, uzavíráte smlouvu s touto třetí stranou, a nikoli se společností DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.. V těchto případech byste se měli před registrací, objednávkou nebo nákupem seznámit s podmínkami zveřejněnými takovou třetí stranou a jejími zásadami ochrany osobních údajů. S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu se zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání uvedené společností DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. v tomto dokumentu nepoužijí. Společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. se zavazuje propojovat se společnostmi, které sdílejí naše obavy o ochranu osobních údajů. Nemůžeme však kontrolovat způsob, jakým tyto strany používají nebo shromažďují informace nebo jakým provozují své podnikání.

Když se odkazujete na stránky jiné strany, měli byste si být vědomi toho, že tyto společnosti mohou používat soubory cookie nebo jiné prostředky ke shromažďování informací o vás. V takovém případě se zásady a podmínky ochrany osobních údajů společnosti DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. nepoužijí.

Zasílání
informací Zasláním informací a materiálů společnosti DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S., ať už prostřednictvím e-mailu nebo jinak, včetně mimo jiné zpětné vazby, dotazů, komentářů, návrhů, nápadů, grafiky nebo počítačových souborů jakéhokoli typu, tím výslovně udělujete nebo zaručujete, že vlastník takového materiálu výslovně udělil společnosti DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. bezúplatné, trvalé, neodvolatelné, nevýhradní právo a licenci na používání, reprodukci, úpravu, adaptaci, publikování, překlad a distribuci takového materiálu (vcelku nebo po částech) po celém světě a na jeho začlenění do jiných děl v jakékoli formě, médiu nebo technologii, které jsou nyní známé nebo budou vyvinuty, s výhradou Prohlášení společnosti DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. o ochraně osobních údajů uživatelů.

Oprava, změna nebo vymazání informací
V zájmu ochrany soukromého života svých uživatelů se společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. zavazuje, že shromažďování a nakládání s osobními údaji, které se provádí prostřednictvím těchto stránek, probíhá v souladu s francouzským zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 nazvaným "Loi Informatique et Libertés". Zpracování osobních údajů provedené s údaji shromážděnými na stránkách dosatron.com bylo proto nahlášeno CNIL pod číslem záznamu 1516493.

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. umožňuje uživatelům kontrolovat, aktualizovat, opravovat, měnit nebo mazat informace poskytnuté společnosti DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.. Uživatelé mohou toto právo uplatnit zasláním e-mailu na adresu info@dosatron.com

Omezení odpovědnosti
Společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. ani žádná z jejích dceřiných společností, zaměstnanců nebo jiných zástupců nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání těchto stránek nebo v souvislosti s nimi. Společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli následné, náhodné, nepřímé, zvláštní nebo sankčně nahrazované škody nebo náklady, mimo jiné včetně ušlého zisku, přerušení provozu, ztráty informací nebo dat nebo ztráty dobré pověsti, ztráty nebo poškození majetku a jakýchkoli nároků třetích stran, které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s používáním, kopírováním nebo zobrazováním této stránky nebo jejího obsahu nebo jakékoli odkazované webové stránky, bez ohledu na to, zda společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.A.S. byla informována, věděla nebo měla vědět o této možnosti.

Mezinárodní uživatelé a jurisdikce
Tyto stránky spravuje společnost Systonic a kontroluje je společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. ve Francii. Společnost DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. neprohlašuje, že materiály na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech mimo Francii, a přístup na tyto stránky z území, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Pokud na tyto stránky přistupujete z míst mimo Francii, jste zodpovědní za dodržování všech místních zákonů. Obsah a používání těchto stránek se řídí francouzským právem, aniž by se na ně vztahovaly kolizní normy nebo zásady. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny v rozhodčím řízení podle pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory.

Autorská práva a
ochranné známky Veškerá vlastnická práva, autorská práva a veškerá další práva duševního vlastnictví k těmto stránkám a jejich modifikacím, mimo jiné včetně designu webových stránek, textu, grafiky a jejich výběru a uspořádání, jsou majetkem společnosti DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. a jsou chráněna autorským právem © 2011 DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.. Všechna práva vyhrazena.
Veškeré texty nebo obrázky nesoucí symboly ™ nebo ® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky a jsou zde použity se souhlasem příslušných vlastníků.

Dosatron®